profil

Rozsah

 • Konzultace
 • Právní rozbory
 • Zastupování před soudy a správními úřady
 • Sepis smluv
 • Sepis žalob, odvolání, dovolání

Ověřování podpisů

 • Advokátní úschova listin a finančních prostředků

Občanské právo

 • Vztahy k nemovitým věcem hmotným i hmotným – darovací, kupní a směnné smlouvy, právo stavby, u hmotných movitých věcí převody včetně řízení před katastrálním úřadem
 • Zřízení a zrušení věcných břemen
 • Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Nájemní vztahy, výpůjčky, výprosy
 • Náhrada škody
 • Nároky z bezdůvodného obohacení
 • Dědictví – zastupování dědiců v dědickém řízení, právní poradenství
 • Občanskoprávní smlouvy – zápůjčky, smlouvy o dílo, komisionářské, mandátní apod.
 • Vymáhání pohledávek
 • Směnečné právo
 • Zakládání obchodních společností,
 • Pracovně právní vztahy – smluvní dokumenty pro vznik pracovního vztahu, ukončení pracovního poměru

Rodinné právo

 • rozvod manželství – příprava dokumentů, zastupování před soudy 
 • vypořádání společného jmění manželů, právo bydlení
 • péče o děti, stanovení výživného, jeho snížení a zvýšení  a další druhy vyživovacích povinností ( výživné manželů, rozvedených manželů, náklady neprovdané matky)
 • styk rodičů s dětmi, styk prarodičů s vnuky
 • osvojení dětí

Trestní právo

 • Obhajoba klientů před policejními orgány, soudy
 • Zastupování osob poškozených v trestním řízení, uplatňování nároků

Správní právo

 • Zastupování před správními orgány, sepis odvolání proti správním rozhodnutím
 • Přestupková řízení zastupování osob obviněných, poškozených, právní poradenství

Právní služby pro obce obcí

 • Příprava smluvních dokumentů
 • Tvoření obecně závazných vyhlášek a směrnic obcí
 • Právní rozbory pravomocí zastupitelstev obcí, rady a starosty
 • Zveřejňování záměrů obce
 • Problematika obvyklých cen a zdůvodňování odchylek při prodeji majetku

Spolkové právo

 • úprava stanov při přeměně z občanských sdružení
 • zápisy do spolkového rejstříku

Ceník

Odměna advokáta za poskytování právních služeb je upravena ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů. Rozlišuje se:

 • Smluvní – podle dohody advokáta s klientem: hodinová sazba nebo pevná sazba.
 • Mimosmluvní, tzn. podle vyhlášky o advokátním tarifu: za jednotlivé úkony poskytnuté právní služby, které jsou vyjmenovány v ust. § 11 vyhlášky a sazba stanovena podle kategorie věcí (§ 9, § 10 vyhlášky) – dle typu řízení, hodnoty věci, složitosti apod.

Odměna nezahrnuje soudní, správní, notářské poplatky, znalecké posudky, poštovné za doporučené listovní zásilky, cizojazyčné překlady a. administrativní poplatky.

Informace k řešení spotřebitelských sporů

Advokát informuje klienty o jejich právu na mimosoudní řešení sporu ze smluv s advokátem v případě, pokud je klient spotřebitelem – dle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je klient oprávněn řešit tyto spory s advokátem prostřednictvím České advokátní komory (internetová stránka www.cak.cz), která byla touto činností pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh klienta, který lze podat písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České advokátní komory, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele poprvé. Využitím tohoto postupu není dotčeno právo klienta jako spotřebitele obrátit se se svým nárokem na soud.