Mgr. Sylva Medková

osvědčení České advokátní komory v Praze č. 9186

Profil

Od 1.11.2001 jsem samostatným advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeným Českou advokátní komorou pod č. 9186. V roce 1997 jsem absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity Brno. Poskytuji právní služby na území České republiky v oblasti soukromého práva a veřejného práva s důrazem na vysokou profesionalitu, komplexní řešení a osobní přístup.

Rozsah

 • Konzultace
 • Právní rozbory
 • Zastupování před soudy a správními úřady
 • Sepis smluv
 • Sepis žalob, odvolání, dovolání

Ověřování podpisů

 • Advokátní úschova listin a finančních prostředků

Občanské právo

 • Vztahy k nemovitým věcem hmotným i hmotným – darovací, kupní a směnné smlouvy, právo stavby, u hmotných movitých věcí převody včetně řízení před katastrálním úřadem
 • Zřízení a zrušení věcných břemen
 • Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Nájemní vztahy, výpůjčky, výprosy
 • Náhrada škody
 • Nároky z bezdůvodného obohacení
 • Dědictví – zastupování dědiců v dědickém řízení, právní poradenství
 • Občanskoprávní smlouvy – zápůjčky, smlouvy o dílo, komisionářské, mandátní apod.
 • Vymáhání pohledávek
 • Směnečné právo
 • Zakládání obchodních společností,
 • Pracovně právní vztahy – smluvní dokumenty pro vznik pracovního vztahu, ukončení pracovního poměru

Rodinné právo

 • rozvod manželství – příprava dokumentů, zastupování před soudy 
 • vypořádání společného jmění manželů, právo bydlení
 • péče o děti, stanovení výživného, jeho snížení a zvýšení  a další druhy vyživovacích povinností ( výživné manželů, rozvedených manželů, náklady neprovdané matky)
 • styk rodičů s dětmi, styk prarodičů s vnuky
 • osvojení dětí

Trestní právo

 • Obhajoba klientů před policejními orgány, soudy
 • Zastupování osob poškozených v trestním řízení, uplatňování nároků

Správní právo

 • Zastupování před správními orgány, sepis odvolání proti správním rozhodnutím
 • Přestupková řízení zastupování osob obviněných, poškozených, právní poradenství

Právní služby pro obce obcí

 • Příprava smluvních dokumentů
 • Tvoření obecně závazných vyhlášek a směrnic obcí
 • Právní rozbory pravomocí zastupitelstev obcí, rady a starosty
 • Zveřejňování záměrů obce
 • Problematika obvyklých cen a zdůvodňování odchylek při prodeji majetku

Spolkové právo

 • úprava stanov při přeměně z občanských sdružení
 • zápisy do spolkového rejstříku

Ceník

Odměna advokáta za poskytování právních služeb je upravena ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů. Rozlišuje se:

 • Smluvní – podle dohody advokáta s klientem: hodinová sazba nebo pevná sazba.
 • Mimosmluvní, tzn. podle vyhlášky o advokátním tarifu: za jednotlivé úkony poskytnuté právní služby, které jsou vyjmenovány v ust. § 11 vyhlášky a sazba stanovena podle kategorie věcí (§ 9, § 10 vyhlášky) – dle typu řízení, hodnoty věci, složitosti apod.

Odměna nezahrnuje soudní, správní, notářské poplatky, znalecké posudky, poštovné za doporučené listovní zásilky, cizojazyčné překlady a. administrativní poplatky.

Informace k řešení spotřebitelských sporů

Advokát informuje klienty o jejich právu na mimosoudní řešení sporu ze smluv s advokátem v případě, pokud je klient spotřebitelem – dle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je klient oprávněn řešit tyto spory s advokátem prostřednictvím České advokátní komory (internetová stránka www.cak.cz), která byla touto činností pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh klienta, který lze podat písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České advokátní komory, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele poprvé. Využitím tohoto postupu není dotčeno právo klienta jako spotřebitele obrátit se se svým nárokem na soud.

Kontakt

Donec nec justo eget felis facilisis fermentum. Aliquam dignissim felis auctor ultrices ut elementum.

Mgr. Sylva Medková

+420 515 220 660, +420 777 859 939
(pondělí až čtvrtek od 7:00 do 15:30 hodin, pátek od 7:00 do 14:00 hodin)
Pražská 1660/25A
669 02 Znojmo
ID datová schránka: wiqgv7w